Stratégiai Célok

1. Egészségügyi írástudás

Biztosítjuk a betegek és segítőik információhoz és képzésekhez való hozzáférését, amely lehetővé teszi számukra, hogy megalapozott döntéseket hozzanak saját egészségükkel kapcsolatban.

- Átveszünk nemzetközi és hazai jó gyakorlatok és adaptáljuk, kidolgozzuk ezeket. Elérhetővé tesszük tagjaink számára, illetve publikáljuk őket.

- Bekapcsolódunk a betegek képzettségét és jártasságát felmérő/vizsgáló európai/nemzetközi és hazai kutatásokba;

- Képzéseket szervezünk, annak érdekében, hogy tagszervezeteink képessé váljanak saját tagságuk felvilágosítására, képzésére, oktatására.


2. Egyenlő hozzáférés a minőségi egészségügyi ellátáshoz

Hozzájárulunk az egészségügyi rendszer minden olyan fejlesztéshez, amely a betegek és segítőik számára lehetővé teszi a fenntartható és magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Támogatjuk az innováció minden formáját az egészségügyben.

- Adatokat és bizonyítékokat gyűjtünk az ellátás rendellenességeiről és hiányosságairól és ezeket felhasználjuk az érdekérvényesítési tevékenységeinkhez;

- Feltérképezzük és nyilvánosságra hozzuk azokat a területeket, ahol a betegek különösen diszkrimináltak főleg/leginkább egészségügyi állapotuk, szociális-, gazdasági helyzetük, lakóhelyük vagy alacsony képzettségi szintjük miatt;

- Együttműködünk minden érdekelttel (döntéshozók, hatóságok, intézmények, szakmai szervezetek, egészségipar szereplői), ebben kezdeményező szerepet vállalunk


3. Betegek részvétele

Harcolunk a betegek valós bevonásáért a magyarországi egészségügyi szakpolitikák, programok és projektek kidolgozásába és végrehajtásába.

- Hosszú távú érdekérvényesítési stratégiát dolgozunk ki a döntéshozók befolyásolására;

- Lobbizunk azért, hogy:

- legyen megfelelő ellátás;

- a gyógyítás legyen interdiszciplináris;

- a gyógyszerkutatások, klinikai vizsgálatok nyilvánosak és elérhetőek legyenek.


4. Betegoktatás

Előmozdítjuk olyan politikák, stratégiák és egészségügyi szolgáltatások fejlesztését és kivitelezésének kidolgozását, amelyek képessé teszik a betegeket, hogy részt vegyenek a saját egészségügyi állapotuknak megfelelő kezelésekkel kapcsolatos döntésekben és ezek menedzselésében. Ezzel növeljük a betegek tájékozottságát jogaikról és kötelezettségeikről.

- Tagszervezeteinken keresztül tájékoztatjuk a betegeket az őket megillető jogokról;

- Lobbizunk a hivatalos betegoktatók státuszának elismeréséért.


5. Fenntartható betegszervezetek

Támogatjuk a befogadó, hatékony és fenntartható betegszervezetek fejlesztését, növekedését és kapacitásépítését. Előmozdítjuk együttműködéseket és támogatjuk a köztük létrejövő szinergiákat.

- Bevonjuk és aktivizáljuk a tagságot a jól strukturált információ-, tudás- és jó gyakorlatok megosztásába;

- Tematikus munkacsoportokat hozunk létre a stratégiai céljaink előmozdítására

- A stratégiai időszak végére létrehozzuk a BEMOSZ Titkárságot, amelynek legalább 1 alkalmazottja van;

- Szorosan együttműködünk az kormányzat által létrehozott Nemzeti Betegfórummal, szükség esetén közös stratégiai lépéseket teszünk közös céljaink elérése érdekében;

- Bátorítjuk tagjainkat új tagok toborzására;

- Adományszervezési stratégiát dolgozunk ki és adományszervezési tréningeket tartunk a tagszervezeteinknek;

- Aktív kapcsolatot tartunk fenn a médiával


6. Diszkrimináció tilalma

Olyan uniós és nemzeti politikák kidolgozásának elősegítése, amelyek a betegeket érő hátrányos megkülönböztetésekkel foglalkoznak az egészségügyi- és szociális ellátásban, valamint más területeken is, mint például az oktatás és a foglalkoztatás.

- Összegyűjtjük a diszkriminatív eseteket és fellépünk az minden diszkrimináció ellen

- Érdekérvényesítési stratégiát dolgozunk ki és fellépünk a betegek egészségügyi és pénzügyi szolgáltatásokból, illetve oktatásból és foglalkoztatásból való társadalmi kirekesztettsége ellen;

- Együttműködünk a betegjogok érvényesítésén munkálkodó egyéb szervezetekkel